Tham gia các cuộc thi của Công đoàn Việt Nam phát động

Lượt xem:

Đọc bài viết

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, địa chỉ https://congdoanvietnam.org do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

https://congdoanvietnam.org/